Reklamačné podmienky

Záruku na predávaný tovar poskytujeme podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 Trvanie záruky

Keď nie je v internetovom obchode yokla.sk uvedené u daného produktu inak, záručná doba na všetky produkty je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 Podmienky záruky

Pri reklamácii tovaru sa vždy vyžaduje predloženie originálu pokladničného bloku alebo faktúry za dodaný tovar, ktoré zároveň slúžia ako záručný list. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej dobe, právo kupujúceho zaniká. Aby ste si mohli záruku uplatniť, je potrebné dodržiavať pokyny na starostlivosť pre každý jednotlivý výrobok. Všetky pokyny na starostlivosť nájdete na internetovej stránke yokla.sk

 Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu možno uplatňovať písomne, prostredníctvom e-mailu alebo osobne na adrese: YOKLA s.r.o., Komárňanská 70, 947 01 Hurbanovo, TEL: 00421 35 760 2689, FAX: 00421 35 760 3099, E-MAIL: info@yokla.sk

 Čo spravíme na nápravu?

Pri uplatňovaní reklamácie na poškodený tovar je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o poškodenie odstrániteľné . Ak sa jedná o neodstrániteľné poškodenie, tak predávajúci má povinnosť tovar vymeniť za nový. Pokiaľ sa jedná o odstrániteľné poškodenie; poškodenie na jednom diele alebo súčasti, vyhradzuje si predávajúci právo vymeniť  poškodený  diel alebo súčasť. Výmena bude prevedená najneskôr do 1 mesiaca od prevzatia oprávnenej reklamácie, ak nebolo dohodnuté inak. Predávajúci poškodenú vec vymení, poskytne zľavu alebo vráti nákupnú cenu, iba ak sa poškodenie vyskytne opätovne alebo pre väčší počet poškodení nejde tovar riadne používať.

 Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Kupujúci je povinný tovar ihneď po jeho prevzatí skontrolovať, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte. Ak zistíte množstevné rozdiely pri dodaní tovaru alebo jeho nekompletnosť, mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití, je potrebné informovať predávajúceho v lehote do 2 dní od prevzatia. Neskôr nebude reklamácia zapríčineného prepravou uznaná. Reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný.

 Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady:

  •     - ktoré si kupujúci spôsobil sám, mechanickým poškodením
  •     - neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
  •     - o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
  •     - na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
  •     - uplynutím záručnej doby tovaru
  •     - poškodením pri vlastnej doprave tovaru, poškodením ohňom, prírodnými živlami alebo vyššou mocou
  •     - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku jeho nesprávneho používania, nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie         obvyklým spôsobom, na ktorý je tovar určený, nesprávnym ošetrovaním